Osvědčení Hörmann ČR

KONTAKTY

InCompany s.r.o.
Na Valech 815/1a
400 01, Ústí nad Labem - Bukov Daniel Polívka
tel: +420 777 223 957
info@incompany.cz
IČ: 02612241, DIČ: CZ02612241
č.ú.3533775339/0800 Česká spořitelna a.s.

ZBOŽÍ V AKCI

Naše cena 1 555 Kč
Naše cena 1 978 Kč

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Naše cena 4 269 Kč
 
• Interiérové a exteriérové dveře
• Interiérové dveře MASONITE
• Interiérové dveře VASCO DOORS
• Interiérové dveře HÖRMANN
• Vchodové dveře HÖRMANN
• Bezpečností dveře
• Protihlukové dveře
• Protipožární dveře
• Klima dveře
• Posuvné dveře po zdi
• Posuvné dveře do pouzdra
• ALU posuvný systém
• Obložkové zárubně
• Obkladové kovové zárubně

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky
internetového obchodu dvere-polivka.cz


I.

Všeobecná ustanovení


1.1. Provozovatelem internetového obchodu www.dvere-polivka.cz je spol. InCompany s. r. o., IČ: 02612241, adresa podnikání Na Valech 815/1a, 400 01  Ústí nad Labem - Bukov, zapsaný živnostenském rejstříku u příslušného úřadu podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Ústí nad Labem, tel: +420777223957, email: info@InCompany.cz(dále jen prodávající).

Adresa pro uplatnění reklamací a záručního servisu: Na Valech 815/1a, 40001 Ústí nad Labem - Bukov.

1.2. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu www.dvere-polivka.cz (dále jen kupující).

1.3. Vztahy a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné (dále jen obchodní podmínky), a dále příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, v platném znění.

1.4. Dojde-li k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu www.dvere-polivka.cz mezi prodávajícím a kupujícím - jinou právnickou nebo fyzickou osobou, která v té souvislosti jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen kupující - podnikatel), řídí se jejich vzájemné vztahy zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění a přiměřeně též těmito obchodními podmínkami. V tomto případě se však kupující nepovažuje za spotřebitele a nemá tak ani právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu podle článku VII.Odstavec 7.1 těchto obchodních podmínek.

1.5. Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil,jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň
kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.

1.6. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. listopadu 2012. Jakékoli změny a úpravy obchodních podmínek učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího a kupujícího považují za neúčinné.

1.7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

II.

Předmět smlouvy

2.1. Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

2.2. Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu www.dvere-polivka.cz

2.3. Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchodu www.dvere-polivka.cz tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Přesto, bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu prodávajícího, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit, s nabídkou řešení situace (zánik smlouvy nebo její úprava).

2.4. Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném řádně a včas kupujícímu.

2.5. Předmětem závazku prodávajícího z kupní smlouvy není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž dodávaného zboží.

2.6. Charakteristika zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu www.drevodomecky.cz, jeho popis, funkce, technické údaje, parametry, rozměry, váha a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží. Všechny informace jsou váděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců, dodavatelů či jiných smluvních subjektů a průběžně kontrolovány. Přesto však nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo změny. Nepřesnost uvedených informací má prodávající povinnost odstranit jakmile se o nich dozví.

III.

Objednávka zboží, storno objednávky

3.1. Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy, jenž je účinný vůči prodávajícímu od okamžiku, kdy je mu tento návrh doručen.

3.2. Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, emailové  i telefonické spojení či jiné kontaktní údaje na kupujícího, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží, způsob dopravy a způsob úhrady ceny zboží.

3.3. Kupující je oprávněn učinit objednávku zboží těmito způsoby:

a) prostřednictvím webových stránek internetového obchodu www.dvere-polivka.cz, a to jako nepřihlášený zákazník na e-mail info@InCompany.cz

b) telefonicky na tel: +420777223957 v pracovní dny od 8:00 do 18:00

3.4. Kupující je oprávněn stornovat jím učiněnou objednávku do 14 dní po jejím odeslání prodávajícímu, a to stejným způsobem jakým lze objednávku učinit. Kupující nemůže provést storno objednávky u zboží jenž bylo zadáno do výroby s termínem dodání 4 až 6 týdnů.

3.5. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím a zaplacení zálohy 70% celkové částky objednávky kupujícím dle platebních podmínek v ustanovení článku IV. Cena a způsob úhrady. Tímto je objednávka na základě platných norem považována za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou.

3.6. Prodávající potvrdí kupujícími objednávku elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

3.7. Potvrzení objednávky prodávajícím musí obsahovat zejména tyto údaje: identifikaci kupujícího, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, způsob doručení, cena za doručení zboží dopravcem a doručovací adresa.

3.8. Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení nejdéle do 2 pracovních dnů. Objednávka se považuje za potvrzenou okamžikem doručení projevu vůle o potvrzení objednávky kupujícímu.

3.9. Dojde-li ke stornu objednávky kupujícím (vztahuje se také k odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku) nebo dojde-li k zániku objednávky z jiného důvodu v době, kdy už kupující zaplatil kupní cenu zboží nebo podnikl k tomu potřebné úkony, zavazuje se prodávající odeslat příslušnou částku zpět na účet nebo poštovní poukázkou (dle dohody smluvních stran) kupujícímu
do 30(třiceti) dnů od odstoupení od objednávky. Pro zachování této lhůty pro vrácení již poskytnutých finančních prostředků postačí, učiní-li prodávající v této lhůtě potřebné úkony (např. učiní příkaz k úhradě či vyzve kupujícího k jejich vyzvednutí) směřující k jejich vrácení. Odstoupení od smlouvy pro fyzické osoby se řídí Občanským zákoníkem (§ 53 odst. 7), pro právnické osoby Obchodním zákoníkem.

IV.

Cena a způsob úhrady

4.1. Cena zboží objednaného klientem se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu www.dvere-polivka.cz v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Ceny zboží uvedené na webových stránkách zahrnují DPH v zákonné sazbě, není-li u konkrétního zboží výslovně uvedeno bez DPH.

4.2. K ceně zboží bude prodávajícím připočítáno dopravné zboží na místo určené kupujícím.

4.3.. Způsob úhrady objednaného zboží z internetového obchodu www.dvere-polivka.cz kupujicím:

a) hotově na adrese Na Valech 815/1a, 400 01  Ústí na Labem - Bukov nebo ve vzorkových prodejnách adrese……………..

b) bezhotovostně na účet prodávajícího č. 3533775339/0800 vedený u České spořitelna, a.s.

4.4 Kupní cena za dodávané zboží včetně případných nákladů na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny předem na základě vystavené zálohové faktury ve výši 70% celkové výše objednávky. Zálohová faktura bude vystavená prodávajícím nejpozději do 2 kalendářních dnů po přijetí potvrzené objednávky ze strany kupujícího. Po zaplacení zálohy kupujícím, prodávající zadá objednané zboží do výroby. Prodávající,2 pracovní dny před expedicí zboží, e-mailem i telefonicky vyzve kupujícího k úhradě zbývajících 30% celkové hodnoty kupní ceny.

4.5. Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo jejím uhrazením v plné výši hotově. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li smluvními
stranami písemně dohodnuto jinak.

4.6. Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list (záruční list) a je zasílána elektronickou poštou.

4.7. Jsou-li ceny uvedené u jednotlivých druhů zboží na webových stránkách internetového obchodu www.dvere-polivka.cz označeny jako akční, pak jsou tyto platné do vyprodání zásob anebo do další aktualizace nabídky.

V.

Dodací lhůta

5.1. V případě, že zboží má prodávající skladem (položka označená na internetových stránkách SKLADEM) je termín dodání 2 až 4 týdny po uzavření kupní smlouvy.  Pokud zboží nemá prodávající skladem, zavazuje se informovat zákazníka o této skutečnosti, zboží je nutné zadat do výroby a dodací lhůta je 4 až 6 týdnů.

5.2. Zvolí-li kupující jako způsob doručení dodávaného zboží osobní odběr, pak má-li prodávající toto zboží na skladě, zavazuje se je připravit k odběru bez zbytečného odkladu. Pokud zboží nemá prodávající skladem, zavazuje se podat zprávu kupujícímu o termínu odběru.

5.3. V případě, že objednané zboží nemá prodávající skladem nebo je nebude možné z jiného důvodu předat dopravci či připravit k osobnímu odběru ve lhůtách dle předchozích dvou odstavců, oznámí tuto skutečnost prodávající emailem nebo telefonicky kupujícímu a zároveň mu
sdělí předpokládaný termín expedice či umožnění osobního odběru dodávaného zboží kupujícím.

VI.

Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží

6.1. Nebezpečí škody na zboží dodávaném prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí .

6.2. Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží prodávajícímu.

VII.

Odstoupení od kupní smlouvy

7.1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu www.dvere-polivka.cz i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. Na zboží s termínem dodání 4-6 týdnů, tedy jenž je zadáno do výroby, dle specifikace kupujícího není možné storno objednávky ani vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které upravuje občanský zákoník § 53 odst. 7. Toto právo však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží, či dočasného používání zboží.

7.2. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku obchodních podmínek, kupující  vrátí již dodané zboží zpět rodávajícímu, nejlépe do 14 dnů ode dne faktického převzetí dodávané zboží.

7.3. Odstoupení od smlouvy provede kupující nejlépe písemně na adresu prodávajícího Na Valech 815/1a, 400 01  Ústí nad Labem - Bukov.

7.4. V případě odstoupení od smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku obchodních podmínek má prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na znovuuvedení zboží do prodeje) a
kupující souhlasí, aby si tyto účelně vynaložené náklady prodávající započetl na část vrácené kupní ceny kupujícímu.

7.5. Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

7.6. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy (po předchozí dohodě s kupujícím) zejména v případech:

a) kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího

b) kdy není schopen doručit zboží v daném termínu

c) kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává

e) kdy se výrazným způsobem změnila cena zboží u dodavatele

VIII.

Reklamace, odpovědnost za vady, záruční podmínky

8.1. Kupujícímu je doporučeno prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li zboží vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. Vady předaného zboží, které mělo zboží v době jeho předání je kupující oprávněn reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

8.2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu www.dvere-polivka.cz, a to v délce trvání 24 (dvacetičtyř) měsíců od faktického převzetí zboží kupujícím. Tato záruční doba může být stanovena i v delším rozsahu, pokud je
tak uvedeno u popisu zboží na webových stránkách internetového obchodu www.dvere-polivka.cz a jestliže tak stanoví i dodavatel či výrobce tohoto zboží. Vyskytnou-li se na dodaném zboží v průběhu záruční doby vady, je kupující oprávněn tyto vady reklamovat.

8.3. Reklamaci vad zboží učiní kupující nejlépe písemně na adresu prodávajícího Na Valech 815/1a, 40001 Ústí nad Labem - Bukov nebo elektronicky na e-mailovou adresu info@dvere-polivka.cz.

8.4. Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem, než je uvedeno v návodu k němu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či
třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom.

8.5. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši k vyřízení reklamace (v případě vyřizování reklamací do zahraničí, náhradu poštovného společnost nevyplácí). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

8.6. Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. V případě kupujícího podnikatele se vzájemná práva z odpovědnosti za vady řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem,
v platném znění, nebude-li dohodnuto jinak.

IX.

Ochrana osobních údajů

9.1. Prodávající tímto prohlašuje,  že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

9.2. Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.

9.3. Prodávající shromažďuje zejména následující údaje nutné pro úspěšné dovršení kupní smlouvy a dodání zboží: jména a příjmení, adresu kupujícího, dodací adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu.

9.4. Kupující má právo kdykoli písemně požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazal
ze své evidence nebo provedl požadovanou změnu ve struktuře osobních údajů kupujícího.

X.

0chranné známky, práva třetích osob, odpovědnost

10.1. Prodávající neodpovídá kupujícímu ani třetí osobě za jakékoli škody, ušlý zisk, vynaložené náklady, přerušení činnosti či další škody vzniklé v souvislosti s použitím informací uvedených na webových stránkách internetového obchodu www.dvere-polivka.cz Informace o zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu www.dvere-polivka.cz nelze považovat za prohlášení o vhodnosti tohoto zboží pro některý konkrétní účel.

10.2. Kupující je povinen vyvarovat se jakýchkoli zásahů do práv prodávajícího vyplývajících z vlastnictví výše uvedených ochranných známek. Kupující bere na vědomí, že názvy a označení výrobků, služeb a společností uvedených na webových stránkách internetového obchodu www.dvere-polivka.cz mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných třetích osob (dodavatelů, výrobců zboží) a požívají příslušné právní ochrany.

Jak nakupovat

 

 


Na našem e-shopu si můžete zboží objednat e-mailem info@incompany.cz nebo telefonicky +420777223957. Vše je možné komunikovat z pohodlí domova, včetně technické pomoci a jakýchkoliv dotazů, na kterém vám rádi odpovíme.

Přejeme příjemný nákup.

MWI5Mzk0